กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกฤษฎา ทองแย้ม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
 • ร่วมกับกลุ่มบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี และรายงานประจำปี
 • ร่วมกับงานมาตรฐานคุณภาพในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
 • วางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการของกลุ่มงานในแต่ละปีการศึกษา
 • ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • กำกับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการดำเนินงานในกลุ่มงานฯรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศ
 • ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มงานฯเพื่อให้ดำเนินงานในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศสถานศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารทางวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการในการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
 • วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ กำหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • การวางแผนด้านวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มงานให้เป็นปัจจุบัน
 • การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการพัฒนาครูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยส่งครูเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
 • ร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการสรรหาและจัดอัตรากำลังคน เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ
 • ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 • ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศการสอนแบบร่วมมือ และแบบระบบวงจร  PDCA   ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 • ร่วมกับงานวัดและประเมินผลในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมประเมินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม  ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 • ร่วมกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เพื่อจัดทำรายงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 • นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ นิเทศเพื่อส่งเสริมงานวิจัย  ทั้งงานวิจัยระดับในชั้นเรียนและระดับโรงเรียนของกลุ่มบริหารวิชาการ
 • นิเทศเครือข่ายร่วมพัฒนา (นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และหัวหน้ากลุ่มสาระ
 • ให้บริการด้านวิชาการแก่องค์กร มหาวิทยาลัย  โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • จัดทำระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น คู่มือนักเรียน คู่มือระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล คู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานวิชาการคู่มือและระเบียบการรับนักเรียนใหม่
 • การคัดเลือกหนังสือ

๒๔.๑ กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

๒๔.๒ กลุ่มบริหารวิชาการพิจารณาคุณภาพการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด     ใบงาน ใบความรู้ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นางระพีพัตร จิระชีวะนันท์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางยุวดี สมศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติราชการแทน เมื่อรองผู้อำนวยการไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ปฏิบัติงานตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายเป็นการเฉพาะ
 • ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ร่วมวางแผน จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
 • รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อรายงานและเผยแพร่
 • ประสานกับหัวหน้างานสำนักงานของกลุ่มบริหารวิชาการดังนี้
 • กำกับติดตามงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารวิชาการ
 • จัดให้มีการจัดทำทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบจ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ และจัดพิมพ์คำสั่งต่างๆ ของ      กลุ่มบริหารวิชาการ
 • ประสานงานกรรมการจัดเตรียมเอกสารการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุม และเสนอรายงาน
 • กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นระบบ
 • ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ