ทำเนียบนักเรียนทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ ปี 2561

  
  นายพงศภัค (ขิง) บัวคำ
ประธานนักเรียนทีมโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายวีดีโอ
     
นายนภสินธ์ (โก้) จันทร์เจริญสม
รองประธาน
ฝ่ายบัญชี + ห้วหน้าฝ่ายคลังภาพกิจกรรม
นางสาวรวิสรา (ไกด์) ตระกูลดิษฐ์
รองประธาน
หัวหน้าฝ่ายภาพถ่าย
นายวรพรต (พรต) ศรีมหาดไทย
หัวหน้าฝ่ายเครื่องเสียงและอุปกรณ์
นายสรรเพชร (เพชร) นิสัยสม
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
นางสาวโชติรส (คริสต์มาส) นาคสาม
ฝ่ายการเงิน
 
นายวัชรากร (ต่อ) สมถวิล
 
นางสาววรีพร (หมิว) วงศ์รัตน
 
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี (เบียร์) สุทธิเชษฐ์
  
ด.ญ.เมธาดา (มิ้ว) อินทิม
  
ด.ช.วงศกร (ริว)โสภาประสิทธิ์พล
 
ด.ช. ถิรวัฒน์ (ไอซ์) คลังนาค
 ด.ช. กิตตินนท์  (นนท์) อรรคสุทธิกุล
 
ด.ญ. วรรณิษา (วัน) ศิริมงคล
 
ด.ญ.เพชรทอง (บีม) สุขเกษม