รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

พลโท สันต์  จิตรประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
นายกสมาคม

พลตำรวจตรี ทิวา บุญดำเนิน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
อุปนายกคนที่ 1
พันเอกสุรพล เอี้ยวสุวรรณ

อุปนายกคนที่ 2

พลตรีนันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์

อุปนายกคนที่ 3

     
     
นาวาเอกไพฑูรย์ ปัญญสิน
เลขานุการ
นายอาคม สมพามา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ร้อยตำรวจตรีไพฑูรย์ อินจีน
ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
น.ส.จิรภา ผาตินาวิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
ปฏิคม
นายขจร บุญมา
ผู้ช่วยปฏิคม
     
     
นายประภวิษณุ์ พิสุทธิ์ไพศาล
ผู้ช่วยปฏิคม
นายชัยพร ตันพันตรี
ผู้ช่วยปฏิคม
ว่าที่ร้อยตรีกมล จิรชีพพัฒนา
เหรัญญิก
     
     
พันตำรวจโทหญิงปัทมา นีรนาทวรุตม์กุล
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นาวาอากาศเอกพุฒิพัฒน์ มูลพินิจรพี
นายทะเบียน
     
     
นางณรรชกร เอี่ยมขำ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายสมเจตน์ ศรีสุพพัตพงษ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
ประชาสัมพันธ์
     
     
พันตำรวจเอกไพโรจน์ คุ้มภัย
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายสตูล เจริญผล
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์