รายงานการประชุม

———————————————————————————————————-

การประชุมบุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ปี พ.ศ.2560

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดำเนินสะดวก

ปี พ.ศ.2560

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.8

ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2559

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต ราชบุรี 3

ปี พ.ศ.2560