ระบบแสดงผลการเรียนเพื่อการตรวจสอบ

******คำชี้แจง******

ในช่องหมายเลขประจำตัว ให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : คือ วันเกิด  เช่นเกิดวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2535  ก็ให้กรอกว่า 05/03/2535

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้แก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมาทำการสอบซ่อมในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในช่วงการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา
คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเริ่มทำรายการ 

เกรดเฉลี่ย GPA ที่ระบุในระบบ
เป็นเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน
ไม่ใช่ภาคเรียนเดียวนะครับ

 

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ อาจเป็นเพราะในระบบได้บันทึกวันเดือนปีเกิดของนักเรียนผิดพลาดให้ติดต่อสอบถาม อ.กฤษณะ เพื่อตรวจสอบในระบบ id line : 0804273757
โดยพิมพ์ข้อมูลของนักเรียนส่งมาในแชท ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เลขประชาชน 13 หลัก วัน/เดือน/ปีเกิด ระดับชั้น  เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบขอมูลให้กับนักเรียน