กลุ่มบริหารงานบุคคล

– ข้อมูลบุคลากร

-ข้อมูล

นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ร่วมกำหนดนโยบายปกครองนักเรียน วางแผนจัดระบบงาน ประสานงาน และติดตามผลงานการบริหาร ร่วมพิจารณา การวางแผนนโยบายปกครองนักเรียน
 • เป็นที่ปรึกษาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 • เป็นที่ปรึกษาพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายผิดระเบียบ กิริยาไม่เรียบร้อย การไม่ตรงเวลา ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การแตกความสามัคคี  ความเกียจคร้าน การหนีโรงเรียน ความประพฤติด้านชู้สาว การเที่ยวกลางคืน การทำเลาะวิวาท   การลักขโมย ความหยาบคายและก้าวร้าว การทำลายทรัพย์สิน การมั่วสุมในสถานที่ไม่สมควร ความไม่สะอาด การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การพกอาวุธ และปัญหายาเสพติด
 • เป็นกรรมการพิจารณาดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยตามนโยบายของโรงเรียน
 • ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาต้องตัดสิน
 • วางแผนดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาวิธีปรับปรุงระบบการปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ควบคุมดูแลงานการจัดระบบเก็บหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้เป็นหมวดหมู่และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • บันทึกหนังสือเวียน กฎ ระเบียบ คำสั่งของการปกครองนักเรียน แจ้งให้ครูทราบ
 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
 • จัดทำข้อมูล สถิติ การเรียน มาสาย ขาดเรียนของนักเรียน
 • จัดทำข้อมูล สถิติ ด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งด้านดีและไม่ดี
 • ประสานงานกับหัวหน้างานในกลุ่ม เก็บหลักฐาน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำสารสนเทศของ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • จัดประชุมคณะกรรมการ
 • จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการ
 • ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สิบตำรวจโท วินัย พงษ์ศิริ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชัยยันต์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • จ.ส.ต.วินัย พงษ์ศิริ                     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นายอาคม สมพามา           กรรมการ
 • นางสาวอุษา เริ่มเสริมสุข กรรมการ
 • นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ กรรมการ
 • นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์           กรรมการ
 • นางสาวจิตติมา จันโททอง กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์           กรรมการ
 • นางสาวเขมณัช มีโสภา                 กรรมการ
 • นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย           กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประชุม วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่กับกลุ่มบริหารอื่นๆ และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามผล ประเมินผล และแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑. งานสำนักงาน

นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร           หัวหน้างาน
 • นายกิตติพงค์ ทาปง                                        กรรมการ
 • นางสาวพรรุ่ง อำภา           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับหนังสือราชการจากงานสารบรรณของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ นำเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ส่งหนังสือราชการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บรวบรวมงานและโครงการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • เสนอขอตั้งงบประมาณต่าง ๆ และงบประมาณครุภัณฑ์ ประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องพัสดุ
 • ทำเอกสารเพื่อขอจัดซื้อจัดจ้างของโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียน และประจำปี
 • จัดทำหนังสือรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบุคลากร

นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์                                    หัวหน้างาน
 • นางชูศรี ทาเกตุ           กรรมการ
 • นางสาวอุษา เริ่มเสริมสุข           กรรมการ
 • นางเพ็ญจันทร์ เพ็ญประภากร           กรรมการ
 • นางสาวปิยะนุช โพธิ์มี           กรรมการ
 • นางสาวศิริอร บุญมา                     กรรมการ
 • นางสาวอาภาพรรณ์ โฆสิตาภา           กรรมการ
 • นางสาวฤมล สอนดี           กรรมการ
 • นายจักรกฤษ คำพวง           กรรมการ
 • นางสาวอุษณีย์ อภิพาณิชย์กุล           กรรมการ
 • นางสาวจินตนา ศรภักดี           กรรมการ
 • นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน           กรรมการ
 • นายศรัณย์ ตั้นธง                     กรรมการ
 • นางเพ็ญนภา ธีรทองดี                              กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
 • วางแผนอัตรากำลัง และการเกลี่ยอัตรากำลัง
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
 • การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
 • เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอย่างอื่น ๆ
 • งานทะเบียนประวัติ
 • งานแก้ไขคำนำหน้าชื่อ แก้ไขชื่อ-นามสกุล
 • งานวินัยของบุคลากร
 • งานการออกจากราชการ
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู
 • งานการประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากร
 • งานขออนุญาตไปราชการ
 • งานการเปลี่ยนตำแหน่ง / การย้าย
 • ออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการเป็นข้าราชการของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ
 • ออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองประสบการณ์การทำงานครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 • สรุป และรายงานผลกการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 • สำรวจ รวบรวมปัญหา ความต้องการของครู และจัดทำโครงการช่วยเหลือ
 • จัดทำโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
 • จัดทำแผนการอบรม ประชุมปฏิบัติการ หรือสัมมนา เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอน การผลิต การใช้สื่อ การแก้ปัญหาของนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 • สร้างความสามัคคี สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากร
 • ดำเนินการสรรหาครู ลูกจ้างประจำ และนักเรียนดีเด่น พร้อมทั้งยกย่องชมเชย มอบรางวัล บันทึก เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของบุคลากร
 • จัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนาโรงเรียน
 • สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวเขมณัช มีโสภา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาวเขมณัช มีโสภา           หัวหน้างาน
 • นางกุลนันท์ รวมทรัพย์           กรรมการ
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร                         กรรมการ
 • นางสาวสุวรรณา แดงเวียง                     กรรมการ
 • สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ                     กรรมการ
 • นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์                     กรรมการ
 • นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์                     กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน                              กรรมการ
 • นางสาวกัณฐมณี แกรอด                     กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย                              กรรมการ
 • นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล                     กรรมการ
 • นางสาวจิตรลดา แตงอ่อน           กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                                   กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานและโครงการงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
 • งานประสานความร่วมร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาระบบกระบวนการป้องกัน ช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี
 • พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์
 • พัฒนาความช่วยเหลือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความร่วมมือ ร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
 • ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายเอกภูมิ ชูนิตย์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                       หัวหน้างาน
 • นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์                    กรรมการ
 • นายธำรง จันทร์สุขเจริญจินดา                    กรรมการ
 • นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ                     กรรมการ
 • นางกุลนันท์ รวมทรัพย์                     กรรมการ
 • นางเพ็ญนภา ธีรทองดี                     กรรมการ
 • นายอัมพร พูลทรัพย์                              กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส                               กรรมการ
 • นางสาวอุษา ยังพึ่ง                                       กรรมการ
 • นายพีระพงษ์ เพชรงาม                     กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน                                  กรรมการ
 • นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์                                       กรรมการ
 • นางสาวสุวรรณา โฆสิตาภา                    กรรมการ
 • นายประเทือง ใบเนียม                               กรรมการ
 • นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์                    กรรมการ
 • นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล                     กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย                                กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                                   กรรมการ
 • นางสาวกัณฐมณี แกรอด           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในด้านการประหยัดและการออม การเสียสละความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้การยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันโดยทำเป็นประจำโดยต่อเนื่อง
 • จัดบรมประจำวันหน้าเสาธง ประชุมสวดมนต์ไหว้พระ อบรมด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ กัน เรื่องชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ วิธีการเรียน ศีลธรรม จรรยามารยาทและวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน การให้ความรู้แก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง มีการปรับแก้ไข มีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม หรือส่งเสริมความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และมีวิจัยในตนเอง เป็นต้น
 • วิเคราะห์วิจัยปัญหาและสาเหตุอันเป็นที่มาของความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา แล้วประสานงานแก้ไข
 • กำหนดมาตรการและวิธีการเพื่อการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยในสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของราชการ
 • ขอความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคลเกี่ยวกับการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 • ดำเนินงานให้มาตรการ และวิธีการในการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษามีผลใช้บังคับอย่างแท้จริงและเป็นไปด้วยความยุติธรรม
 • จัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ดำเนินการในด้านการให้เกียรติ การยกย่องสรรเสริญแก่บุคลากรที่ประพฤติมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการศึกษาหาความรู้โดยการจัดบรรยายในโรงเรียน ให้มีคำขวัญ คติพจน์ บอร์ดความรู้สู่ชุมชน นำความรู้ความคิดสู่นักเรียนการนันทนาการ การกีฬา การบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ ดนตรี การหารายได้โดยสุจริต ฯลฯ โดยการจัดกิจกรรมอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง มีการปรับแก้ไข มีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ
 • ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน           หัวหน้างาน
 • สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ                     กรรมการ
 • นายอัมพร พูลทรัพย์                                        กรรมการ
 • นายตระกาญ สำเภาอินทร์                                 กรรมการ
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร                          กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน                    กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                                         กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก                     กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส                                  กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                     กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย                                กรรมการ
 • นางสาววรุณรัตน์ เกิดแย้ม                                 กรรมการ
 • นางสาวพรรุ่ง อำภา                                       กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง                              กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
 • กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ และอบายมุขในโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข
 • ดูแลกิจกรรมและโครงการ To Be Number One ของโรงเรียน
 • ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันสารเสพติด เอดส์ และอบายมุขในโรงเรียน
 • รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ติดตามรายงานผลเป็นรายกรณี รายภาคเรียน และรายปีการศึกษา
 • ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๖. งานโรงเรียนปลอดบุหรี่

นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย หัวหน้างาน
 • สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ           กรรมการ
 • นายอัมพร พูลทรัพย์                              กรรมการ
 • นายตระกาญ สำเภาอินทร์ กรรมการ
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร                กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน                       กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                                กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก                       กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส                        กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง                               กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                    กรรมการ
 • นางสาววรุณรัตน์ เกิดแย้ม                        กรรมการ
 • นางสาวพรรุ่ง อำภา                              กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน กรรมการและเลขานุการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 • วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน
 • วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 • ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗. งานระเบียบวินัยนักเรียน

ส.ต.ท.วินัย พงษ์ศิริ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ                    หัวหน้างาน
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร           กรรมการ
 • นายอัมพร พูลทรัพย์                               กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน           กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                                 กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส                         กรรมการ
 • นายตระกาญ สำเภาอินทร์                       กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง           กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย                       กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                          กรรมการ
 • ครูที่ปรึกษาทุกคน           กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน                         กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 • วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน
 • วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 • ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘. งานติดตามการมาเรียนของนักเรียน

นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์                  หัวหน้างาน
 • นางสาวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่าง                กรรมการ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน                     กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง                               กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สำรวจและติดตามนักเรียน ที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้าระดับชั้น / กลุ่มบริหารงานบุคคล  เพื่อติดตามนักเรียน
 • สำรวจและติดตามนักเรียน ที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียน ต่อหัวหน้าระดับชั้น / กลุ่มบริหารงานบุคคล  เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน
 • หัวหน้าระดับ / กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

๓.๑  ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน  ๑– ๕  วันทำการ

๓.๒  เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๘– ๑๐ วันทำการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน

แขวนลอยและ   ติดตามนักเรียน

๓.๓  เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  อนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้ว ให้แจ้ง

นายทะเบียน เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย

 

แนวปฏิบัติในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน   (ขาดเรียน หนีเรียน  และอื่นๆ)

สำหรับครูผู้สอน

 • พบนักเรียนไม่เข้าเรียนในชั่วโมงที่สอน ๑-๓ ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุปฏิบัติดังนี้ แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อติดตาม แจ้งครูที่ปรึกษาโดยบันทึกลงในแบบแจ้งนักเรียนขาดเรียน/หนีเรียน ไว้เป็นหลักฐาน และโทรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบตามลำดับ
 • พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมอื่นที่นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๑ หรืออยู่ที่ดุลยพินิจของครูผู้สอนในการแก้ปัญหาให้จบสิ้นภายในชั่วโมงที่สอนเช่นว่ากล่าวตักเตือน  ส่งนักเรียนไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำหรับครูที่ปรึกษา

 • รับเรื่องจากครูผู้สอน
 • ถ้านักเรียนยังประพฤติอีกให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้ปกครองทราบ
 • ทำใบเฝ้าระวังเช็คเวลาเรียนของนักเรียน นานแค่ไหนอยู่ที่ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา
 • ถ้านักเรียนยังประพฤติอีกแจ้งหัวหน้าระดับพร้อมส่งหลักฐานที่ติดตามแก้ไขนักเรียนต่อไป

หัวหน้าระดับ

 • รับเรื่องจากครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองพบเพื่อทำใบสัญญา หรือทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนน
 • ถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมให้ส่งฝ่ายปกครองพร้อมหลักฐาน

 

๙. งานระดับชั้นเรียน

ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสิน   หัวหน้าระดับ ม. ๓        หัวหน้างาน
 • นายอัมพร พูลทรัพย์           หัวหน้าระดับ ม. ๑        กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์             หัวหน้าระดับ ม. ๔        กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส     หัวหน้าระดับ ม. ๕        กรรมการ
 • นายตระกาญ สำเภาอินทร์    หัวหน้าระดับ ม. ๖         กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก    หัวหน้าระดับ ม. ๒        กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการต่างๆ ในระดับชั้น
 • ร่วมกับครูประจำชั้นช่วยดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และหาทางแก้ไขพฤติกรรม
 • นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ติดตาม ศึกษานักเรียนที่ขาดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เข้าเรียนในบางวิชา มาโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้าโรงเรียน และร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหา
 • ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้น ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมอื่นๆในตอนเช้า เข้าห้องประชุม หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย
 • ประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป
 • ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆที่นักเรียนนำมาปรึกษาเพื่อหาทางช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
 • ติดตามดูแล ให้ครูผู้สอนช่วยดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน เช่น ให้ครูเข้าสอนตรงเวลา ก่อนและหลังการสอนให้ครูตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ให้นักเรียนรับผิดชอบความสะอาด และดูแลโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนของตน มีการตรวจรายชื่อ เรียกชื่อนักเรียนเข้าเรียนก่อนสอน  ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนด้วยการแจ้งรายชื่อกลุ่มบริหารงาบุคคล
 • ติดตามการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรม ความประพฤติที่นักเรียนได้ให้สัญญาไว้การรวบรวมแบบบันทึกพฤติกรรมตามระดับชั้น
 • ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 บทบาทหน้าที่ของครูประจำชั้น

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การแต่งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให้นักเรียนแก้ไขเมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนในชั้นมีความผิดพลาด บกพร่อง
 • ดำเนินงานเรื่องงานประจำชั้นต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมายและสั่งการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต้องช่วยดูแลและควบคุมนักเรียนในการประชุมนักเรียนทุกครั้ง
 • ติดตามดูแลความประพฤติการปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พยายามให้นักเรียนในชั้นเป็นนักเรียนที่ดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและสังคมไทยต้องการ
 • ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมของชั้น เช่น เลือกตั้งหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้รักษาแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ประจำชั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเวรประจำวัน แต่ละเวรขอให้มีหัวหน้าเวรประจำวัน เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทำเวรประจำวันในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน
 • ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครองอยู่เสมอ ถ้ามีโอกาสควรเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเฉพาะรายที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยทุกฝ่าย รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนอยู่เสมอเมื่อมีปัญหานักเรียนที่แก้ไขไม่ได้ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล  งานแนะแนว หรือกลุ่มบริหารวิชาการ หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
 • จัดให้มีแฟ้มประจำชั้นประจำปี เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประจำวัน บันทึกรายการต่าง ๆ ในห้องเรียน บันทึกกิจกรรมที่ควรบันทึกเก็บรวบรวม
 • เป็นตัวแทนของนักเรียนด้านงานธุรการ เช่น การส่งหนังสือ  ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร ฯลฯ
 • ติดตามผลการเรียนการสอน แก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ไม่มาโรงเรียน ถ้าไม่มีใบลาต้องสอบถามหาสาเหตุ ติดตาม ถ้าขาดหลายวัน ต้องขอจดหมายของโรงเรียน ส่งแจ้งผู้ปกครองติดตาม และรายงานกลุ่มบริหารวิชาการ และดำเนินตามระเบียบการติดตามนักเรียนขาดเรียน
 • ติดตามใกล้ชิดนักเรียน มีปัญหาขาดการเรียน ต้องกำกับ ติดตาม การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบกรณีนักเรียนขาดเรียนนาน ต้องเก็บหลักฐานต่าง  ๆ  ที่จำเป็น
 • ติดตามดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน ร่วมกิจกรรมการไปอยู่ค่ายพักแรม การไปทัศนศึกษา การแสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การร่วมการกุศลต่างๆ ฯลฯ
 • ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๐. งานกิจการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

นายนรเศรษฐ์  ทิมพิทักษ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                          หัวหน้างาน
 • นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์                     กรรมการ
 • นางกุลนันท์ รวมทรัพย์                     กรรมการ
 • นางสาวอุษา เริ่มเสริมสุข กรรมการ
 • นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์           กรรมการ
 • นางเพ็ญนภา ธีรทองดี กรรมการ
 • นางสาวกัณฐมณี แกรอด                     กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก           กรรมการ
 • นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน                            กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                     กรรมการ
 • นางสาวจิรภา ผาตินาวิน           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 • วางแผนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
 • จัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ได้แก่ การรณรงค์การเลือกตั้ง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง และสมานฉันท์ปรองดอง เป็นต้น
 • จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
 • กำกับ ดูแล คณะกรรมการนักเรียนให้จัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 • ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๑. งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอุษา เริ่มเสริมสุข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางสาวฤมล สอนดี                               หัวหน้างาน
 • นางสาวอุษา เริ่มเสริมสุข           กรรมการ
 • นายอัมพร พูลทรัพย์           กรรมการ
 • นายประเทือง ใบเนียม           กรรมการ
 • นายตระกาญ สำเภาอินทร์           กรรมการ
 • นางเยาวภา อุส่าฤทธิ์           กรรมการ
 • นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว           กรรมการ
 • นายเอกภูมิ ชูนิตย์                     กรรมการ
 • นายธีรกฤต สร้างการนอก           กรรมการ
 • นางเพ็ญจันทร์ เพ็ญประภากร           กรรมการ
 • นางสาวปิยนุช โพธิ์มี                               กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส                     กรรมการ
 • นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่ม           กรรมการ
 • นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์                          กรรมการ
 • นายชนานพ กฤษณะเศรณี                     กรรมการ
 • นางสาวนริศรัตน์ อินพันทัง                       กรรมการ
 • นางเพ็ญนภา ธีรทองดี                    กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน และโครงการงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
 • วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
 • การจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
 • การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแล กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนาและวันสำคัญของชาติ
 • ประสานงานหน่วยภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น นักเรียนแกนนำ อบรมผู้นำเยาวชน
 • จัดทำสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้จัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
 • ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๒. งานจราจร งานป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัย

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ตันติสาโร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ตันติสาโร           หัวหน้างาน
 • สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ           กรรมการ
 • นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร           กรรมการ
 • นางสาวจิตติมา จันโททอง           กรรมการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส           กรรมการ
 • นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย           กรรมการ
 • นางสาวชลิตา โพธิ์เตียน                     กรรมการ
 • นายสันติสุข เงินประดับ           กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการเข้า ออก และการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนในโรงรถให้เป็นระเบียบ
 • จัดระบบการจราจรในโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องทั้งในและนอกโรงเรียน
 • ให้ความรู้แก่นักเรียน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงเรียน
 • จัดทำเครื่องหมายและข้อความเกี่ยวกับจราจร ติดตามที่มองเห็นได้ชัดเจน
 • จัดตีเส้นถนน และเขียนเครื่องหมาย หรือข้อความบนพื้นผิวถนน
 • ให้ใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนเมื่อต้องการข้ามถนน
 • ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
 • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการและรายงานผล
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ
 • ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต
 • ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน
 • ติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลต่าง ๆ คลินิก ตามข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย
 • ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๓. งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์                                       หัวหน้างาน
 • นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล           กรรมการ
 • นายกิตติพงค์ ทาปง                     กรรมการและเลขานุการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่างคำสั่งเสนอผู้บริหารให้ครู บุคลากร นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครู บุคลากร นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืน
 • จัดทำแบบบันทึกและพรรณนางานพร้อมทั้งติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวร รักษาการณ์ สรุปเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
 • จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้คูณครู และนักการภารโรง ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
 • จัดหา ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
 • วางระบบการบริหารงานครูเวร และยามรักษาการณ์ โดยจัดระบบเตือนผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องบันทึกขออนุญาตต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
 • ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความปลอดภัย
 • ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย