กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นางปิยะเนตร ศิริรัตนาวงศ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
 • เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
 • กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานธุรการ การเงิน การทำบัญชี ทะเบียนการเงิน การนำฝากเงิน การถอน การจ่ายเงิน ทุกประเภทตามระเบียบราชการ
 • กำกับงานบริการ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กำกับการปฏิบัติงานของพัสดุทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
 • ประสานงานด้านธุรการกับบุคลากรทุกฝ่าย
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ของงานที่รับผิดชอบเสนอผู้อำนวยการเพื่อจัดส่งรายงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินผลงาน บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปปัญหาอุปสรรค และจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล เสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดผลดี
 • เสนอผู้อำนวยการในการพิจารณาบำเหน็จความชอบของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางวราภรณ์  วิมลประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติราชการแทน เมื่อรองผู้อำนวยการไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ปฏิบัติงานตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลมอบหมายเป็นการเฉพาะ
 • ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ร่วมวางแผน จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
 • กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานการดำเนินงานด้านงบประมาณและบุคคลกับบุคลากรในโรงเรียน ให้งานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการข่าวสารด้านงบประมาณและบุคคลแก่บุคลากรในโรงเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย