กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวีระพร   เมฆวิลัย
(รักษาการ) รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ช่วยผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  2. วางแผนกำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปในด้านทรัพยากรการบริหาร และขวัญกำลังใจ
  3. วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
  4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 

 

นางเยาวภา  อุาส่าห์ฤทธิ์
ผู้ช่วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายธีรกฤต สร้างการนอก
ผู้ช่วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนางาน นิเทศ ติดตามกำกับงานที่รองผู้อำนวยการ     กลุ่มบริหารทั่วไป มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน
  2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีที่ รองผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  3. ช่วยรองผู้อำนวยการ วางแผน ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย