โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 นายวรากุล  หงษ์เทียบ
ผู้อำนวยการ
นายวีระพร  เมฆวิลัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
 
นางเยาวภา อุส่าห์ฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นายธีรกฤต สร้างการนอก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 

นายวีระพร  เมฆวิลัย
หัวหน้า  งานสำนักงาน
นายธีรกฤต สร้างการนอก
หัวหน้า  งานดำเนินงานธุรการ
นายวีระพร  เมฆวิลัย
หัวหน้า  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
นางเยาวภา อุส่าห์ฤทธิ์
หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์และชุมชน
นายวีระพร  เมฆวิลัย
หัวหน้า  งานระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
งานสวัสดิการร้านค้า
นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
หัวหน้า  งานสวัสดิการน้ำดื่มโรงเรียน
นางสิริพร ขจรผล
หัวหน้า  งานโภชนาการ
นางสาวสุนันทา ปฤกษากร
หัวหน้า  งานอนามัยโรงเรียน
นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน
หัวหน้างานปฎิคม
 
ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส
หัวหน้า  งานบ้านพักครูและบ้านพักนักการภารโรง
นางสาวจิตติมา จันโททอง
หัวหน้า งานประกันอุบัติเหตุ
 งานห้องเรียนสีเขียว
 
หัวหน้า  งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิ๊กที่ชื่อกลุ่มงานเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำ)