กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 [CODE-503-01]

ประเมิณคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4 [CODE-503-02]

ระบบประกันคุณภาพภายใน
งานสารสนเทศ
งานสะเต็มศึกษา