กลุ่มบริหารงานวิชาการ

-งานทะเบียน

(สามารถตรวจสอบสถานะนักเรียน เช่น การย้าย การขาดเรียนนาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน)

-งานโสตทัศนูปกรณ์


-งานวัดผล

-งานแนะแนว

-งานหลักสูตร