ทำเนียบบุคลากร

 นายวรากุล  หงษ์เทียบ
ผู้อำนวยการ
นายกฤษฎา  ทองแย้ม นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ นายวีระพร  เมฆวิลัย นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง นายอาคม  สมพามา
 รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ  รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป   รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สิบตำรวจโทวินัย พงษ์ศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร นางยุวดี สมศรี นางสุดฤทัย อินทรนวล นางเยาวภา อุส่าห์ฤทธิ์ นางสาวจิตติมา จันโททอง
 นางสาวกนกวรรณ บุตรตา นางสาวปิยวรรณ อุทัยธรรม  นายจักรกฤษ คำพวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอริสรา สาททอง นางสาวกันยา ตันนิรัตร์ นางนัยนา บุญถนอม นางระพีพัตร จิระชีวะนันท์ นางวรพนิต ศรีทอง
นางสาลินี เรืองจุ้ย นายกิตติพงค์ ทาปง ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ตันติสาโร นางสาวจินตนา ศรภักดี นางสาวพิชชาพร เอกดำรงกิจ
 
นางสาวธัญชนก แก้วเจริญ  นางอัมพิกา  เปลี่ยนบุญชู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวิไลวรรณ ชูเลิศ นายบัญชา ศิริเรืองชัย ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส นางกนกพร สายสวัสดิ์ นางสาวจิรภา ผาตินาวิน
นางวิกานดา แก้วไสทับ นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง นางสาวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่าง นางสาวกัญญาณี ใบเนียม นายพัสกร คงกินเก
นางสาวปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์  นางสาวสุนันทา ปฤกษากร นางสาวพรรุ่ง อำภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญจันทร์ เพ็ญประภากร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชูศรี ทาเกตุ นางพรรณผกา เหรียญกิจการ นางนิพา รัตนมุง นางเพ็ญนภา ธีรทองดี นางสาวปิยะนุช โพธิ์มี
นางสาวอาภาพรรณ์ โฆสิตาภา นางสาวฤมล สอนดี นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน นางสาวอุษณีย์ อภิพาณิชย์กุล นางสาววรัญญา อุดมกุศลศรี
   
นางสาวพิชชาภา โตสกุล นางสาวชลิตา โพธิ์เตียน  นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี  Miss Miss
   
 Miss
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกัณฐมณี แกรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระ
         
นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์ นายอาคม สมพามา นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์
นางสาวอุษา ยังพึ่ง นายเอกภูมิ ชูนิตย์ นางสาวเขมณัช มีโสภา นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล นางสาวจิตรลดา แตงอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธีรกฤต สร้างการนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายตระกาญ สำเภาอินทร์ นายประเทือง ใบเนียม นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐ นายวีระพร เมฆวิลัย นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดช
         
นางเพ็ญศรี จันหอม นางสิริพร ขจรผล นางนวพร บุญวรรณะพร นายกฤษณะ แก่นไร่ นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์
นางจารุวรรณ พบครุฑ นางสาวลลิตา กิจชนม์ นางสาวเอื้อมพร อิ่มบุญ นายเจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร นางศิริวรรณ หงส์ศุภางค์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัยฤทธิ์ กลิ่นชวนชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอัมพร พูลทรัพย์ นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์ นางสาววรุณรัตน์ เกิดแย้ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
 
 นายชนานพ กฤษณะเศรณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวรางคณา จันทร์สุขเจริญจินดา นายชาย ชูเลิศ นางสาวนริศรัตน์ อินพันทัง นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว
สนับสนุนการสอน
นางณรรชกร เอี่ยมขำ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวพลอยกานต์ ลำดวล
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอ
ครูแนะแนว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
นายศรัณย์ ตั้นธง
ลูกจ้างประจำ
นายมานะ สีคราม นายสุทัศน์ ตราบดี นายสามารถ อินคง นายกฤษณะ พินเสนาะ นางมณฑา ไทยภักดี
นายชาญชัย ทัศนบรรจง นายอภิสินธุ์ หีบท่าไม้ นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
   
 นายแมน อินคง นายฐนันดร์พล เริ่มเสริมสุข
 รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ
แม่บ้าน
นางสาลี่ ม่วงบางยุ่ง นางสายพิณ ศรีอนงค์ นางสุวรรณา อำไพศรี นางปราณี พรมน้อย