ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพ

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพรุ่นไม่เกิด 13. ปี แม็ทที่ 1 เสาร์ที่ 5 สิงหาคม  ร.ร.สายธรรมจันทร์ ชนะเทศบาลดำเนินสะดวก 4 ต่อ 0  แม็ทที่ 2 เสาร์ที่ 12 สิงหาคม ทีมสายธรรมจันทร์ ชนะทีมบางกล้วย

Read more

08-08-2560 Spirit of ASEAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายใต้แนวคิด Spirit of Asean สายธรรมจัทร์ร่วมใจสู่วิถีอาเซียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกียวกับอาเซียน และแสดงผลงานนักเรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่

Read more

29-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม และ  ท่านรองชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นางวิไลวรรณ

Read more

22-07-2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พานักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการนำของคุณครูคนึงนิด  รอดสนใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะครูในกลุ่มสาระ  ได้จัดพานักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอยุธยา เคารพ และไหว้พระ ณ

Read more

02-07-2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงาน” ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนางสาวสิริอร  บุญมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 6  และคณะครูที่ร่วมดูแลนักเรียน จำนวน 12 ท่าน  ศึกษาดูงาน ณ ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล  เพื่อศึกษา

Read more

20-07-2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งการแสดง ชุดภิรมย์รำเพย ร่วมงานดำเนินรำลึก

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดงานตามลอยพระพุทธเจ้าหลวง ดำเนินรำลึก 113 ปี  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง 1 ชุด ในงานดำเนินรำลึก โดยท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง 1 ชุด

Read more

22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  ได้รับเกียรติ จากนายอภิชาติ  ปานมณี  นายกสมคมครูผู้ปกครอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการทำพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมดาวเรือง ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more