ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๓.๐๙ น. รวมยอดกฐินทั้งหมดของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จำนวน ๔๗,๒๒๙ บาท และรวมยอดกฐินทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง

Read more

โครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ

ครูเพ็ญศรี จันหอม หัวหน้างานยุวกาชาด ได้จัดโครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจาก รพ.ดำเนินสะดวก มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่สมาชิกยุวกาชาดทั้ง 3 ระดับชั้น ใช้สถานที่ห้องดาวเรือง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 19 กค.60 ยุวกาชาด ระดับชั้นม.1 จำนวน 75 คน

Read more

05-08-2560 โครงการยุวกาชาดสายธรรมจันทร์บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่5 สค.60 ครูเพ็ญศรี จันหอม หัวหน้างานยุวกาชาด ได้จัดโครงการยุวกาชาดสายธรรมจันทร์บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรู้จักเสียสละ มีจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้นำสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 88 คน และครูผู้นำยุวกาชาด 4 คน ครูกนกวรรณ บุตรตาครูนัยนา บุญถนอม ครูนริศรัตน์

Read more

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพ

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพรุ่นไม่เกิด 13. ปี แม็ทที่ 1 เสาร์ที่ 5 สิงหาคม  ร.ร.สายธรรมจันทร์ ชนะเทศบาลดำเนินสะดวก 4 ต่อ 0  แม็ทที่ 2 เสาร์ที่ 12 สิงหาคม ทีมสายธรรมจันทร์ ชนะทีมบางกล้วย

Read more

08-08-2560 Spirit of ASEAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายใต้แนวคิด Spirit of Asean สายธรรมจัทร์ร่วมใจสู่วิถีอาเซียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกียวกับอาเซียน และแสดงผลงานนักเรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่

Read more

29-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม และ  ท่านรองชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นางวิไลวรรณ

Read more

22-07-2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พานักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการนำของคุณครูคนึงนิด  รอดสนใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะครูในกลุ่มสาระ  ได้จัดพานักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอยุธยา เคารพ และไหว้พระ ณ

Read more

02-07-2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงาน” ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนางสาวสิริอร  บุญมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 6  และคณะครูที่ร่วมดูแลนักเรียน จำนวน 12 ท่าน  ศึกษาดูงาน ณ ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล  เพื่อศึกษา

Read more