ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ คลิกดูรูปภาพ

Read more

18-08-2560 วันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รายละเอียดของข่าว รอสรุปจากกลุ่มสาระก่อนนะครับ

Read more

29-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม และ  ท่านรองชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นางวิไลวรรณ

Read more

22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  ได้รับเกียรติ จากนายอภิชาติ  ปานมณี  นายกสมคมครูผู้ปกครอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการทำพิธีเปิดค่าย ณ ห้องประชุมดาวเรือง ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง

Read more