มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย 01-08-61

ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยเมื่อวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561 https://photos.app.goo.gl/txSzYuXt7Xjp6wYg9

Read more

มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

๒๒-๑๒-๒๕๖๐ รับมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกชมภาพทั้งหมด Picture by เจษฎา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯภาษาไทย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            

Read more

25-08-2560 การสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย (PISA)

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 สพม.8ได้กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียนโดยใช้เครื่องมือวัดตามแนวทาง PISA

Read more

27-07-2560 กิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รักความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.20 นาที นายวรากุล  หงษ์เทียบ รับฟังการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จาก นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more