มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

๒๒-๑๒-๒๕๖๐ รับมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกชมภาพทั้งหมด Picture by เจษฎา

Read more

23-08-2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์นำส่งดอกไม้จันทน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น บันนี้ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยนาย วรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ครูวรรณี  กิตติอุดมเดช และ ครูศิริพร  ขจรผล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ในการส่งมอบ   โดยนายสมชาย รองเหลือ

Read more

02-07-2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงาน” ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนางสาวสิริอร  บุญมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 6  และคณะครูที่ร่วมดูแลนักเรียน จำนวน 12 ท่าน  ศึกษาดูงาน ณ ตันแลน ดินแดนแห่งความสมดุล  เพื่อศึกษา

Read more