การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอมรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 6 เมษายน 2560  งานโสตทัศนูกรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้กับนักเรียนอาสา ปฏิบัติหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โดยทางวิทยากร ได้รับการอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใชจ่าย อาจารย์กฤษณะ

Read more