Asean Today

คุณครูวราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม   Asean  Today  ทุกวันอังคาร โดยให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก Asean มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เช่น ภาษา การกล่าวคำทักทายของประเทศต่างๆ โดยจัดในช่วงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   ข่าว/ภาพ  :  อุษา  เพิ่มสุวรรณ

Read more

08-08-2560 Spirit of ASEAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายใต้แนวคิด Spirit of Asean สายธรรมจัทร์ร่วมใจสู่วิถีอาเซียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกียวกับอาเซียน และแสดงผลงานนักเรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

22-07-2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พานักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการนำของคุณครูคนึงนิด  รอดสนใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะครูในกลุ่มสาระ  ได้จัดพานักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอยุธยา เคารพ และไหว้พระ ณ

Read more

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน

เรียนคุณครูที่ปรึกษา เอกสารชุดนี้ได้แจกอยู่ในล๊อกเกอร์ของครูทุกท่าน ขอให้คุณครูส่งเพียงห้องละ 1 โครงการเท่านั้น  โดยให้นักเรียนในห้องร่วมกันคิด และปฏิบัติ Download แบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่นี่form ——————————————————————————————     เอกสาร :  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Read more