18-08-2560 วันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รายละเอียดของข่าว รอสรุปจากกลุ่มสาระก่อนนะครับ

Read more

Asean Today

คุณครูวราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม   Asean  Today  ทุกวันอังคาร โดยให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก Asean มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เช่น ภาษา การกล่าวคำทักทายของประเทศต่างๆ โดยจัดในช่วงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   ข่าว/ภาพ  :  อุษา  เพิ่มสุวรรณ

Read more

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพ

ร่วมแข่งขันรายการเทศบาลดำเนินสะดวกคัพรุ่นไม่เกิด 13. ปี แม็ทที่ 1 เสาร์ที่ 5 สิงหาคม  ร.ร.สายธรรมจันทร์ ชนะเทศบาลดำเนินสะดวก 4 ต่อ 0  แม็ทที่ 2 เสาร์ที่ 12 สิงหาคม ทีมสายธรรมจันทร์ ชนะทีมบางกล้วย

Read more

24-ก.ค.60 – 4 ส.ค.60 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา ประจำปี 2560 ร.ร.สายธรรมจันทร์ ได้ส่งนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมแข่งขัน  3 รุ่น ได้แก่  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

Read more

08-08-2560 Spirit of ASEAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายใต้แนวคิด Spirit of Asean สายธรรมจัทร์ร่วมใจสู่วิถีอาเซียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกียวกับอาเซียน และแสดงผลงานนักเรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่

Read more

04-08-2560 พิธีรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 458 ทุน มูลค่า 1330,000 บาท (รอข้อมูลโดยละเอียด)อีกครั้ง

Read more

29-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีท่านรองกฤษฎา  ทองแย้ม และ  ท่านรองชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นางวิไลวรรณ

Read more

27-07-2560 กิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รักความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.20 นาที นายวรากุล  หงษ์เทียบ รับฟังการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จาก นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร

Read more

22-07-2560 นักเรียน ชั้น ม.6/3 ทำกิจกรรมอาสาจิตสาธารณะ จัดชุดโต๊ะม้าหินอ่อนบริเวณหน้าห้องพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560 นักเรียนส่วนหนึ่งของห้อง ม.6/3 ได้ทำกิจกรรม อาสา จิตสาธารณะ ในการจัดเรียงโต้ะมาหินอ่อน บริเวณ ด้านหน้าห้องพยาบาลและร้านค้าสวัสดิการ เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวได้เสร็จแล้ว แต่โต๊ะเก้าอี้ม้าหินยังถูกวางไว้แบบไม่สามารถที่จะให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ พวกเราจึงร่วมมือร่วมใจในการเคลื่อนย้ายชุดโต๊ะมาหินอ่อนที่มีน้ำหนักมาก แต่ก็สำเร็จได้จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดเรียงให้พอที่จะให้น้องๆ

Read more