18-08-2560 วันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รายละเอียดของข่าว รอสรุปจากกลุ่มสาระก่อนนะครับ

Read more

12-08-2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 19.19 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

Read more

12-08-2560 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560  นายวรากุล   หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วย นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

Read more

11-08-2560 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธี มีการแสดงของนักเรียน ชื่อชุด รำถวายพระพร สดุดีพระแม่เจ้า กล้อง

Read more

24-ก.ค.60 – 4 ส.ค.60 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา ประจำปี 2560 ร.ร.สายธรรมจันทร์ ได้ส่งนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมแข่งขัน  3 รุ่น ได้แก่  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

Read more

ชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค การประกวดผลงานประเภทนักเรียน โครงการยุวชนประกันภัย

โครงการยุวชนประกันภัย เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการส่งเสริมให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเสร้มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีศักยภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีเยาวชนศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในห้องเรียน รวมถึงทราบหน้าที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยุวชนประกันภัย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและโรงเรียน/สถาบันการศึกษาได้มีส่วน่วยเหลือสังคม โดยโรงเรียน

Read more

05-08-2560 โครงการสืบสานปณิธานของพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.60 ครูอาคม  สมพามา ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการสืบสานปณิธานของพ่อ โดยนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำโครงงาน เป็นการสอนแบบActive Learning ได้พานักเรียนจำนวน 45 คน และครูไปล่องเรือ โดยมีผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ครูคนึงนิจ  รอดสนใจ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

Read more

03-08-2560 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (3-4 ส.ค.60)

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 จำนวน 152 คน พร้อมด้วยครูอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการ์จริง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันแรก วันที่

Read more

25-07-2560 โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย2560

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปี พ.ศ.2560  รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560  ณ ค่ายวาสนาดีแคมป์  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 225 คน แบ่งเป็น นักเรียน

Read more

04-08-2560 พิธีรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 458 ทุน มูลค่า 1330,000 บาท (รอข้อมูลโดยละเอียด)อีกครั้ง

Read more