ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 15-07-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือจำนวน 24 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน

Read more

พี่พาน้องสู่ดาว ปี 4 07-07-61

โครงการ พี่พาน้องสู่ดาว ปี4 จัดโดยงานแนะแนวโดยมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษา มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อกับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ดูรูปได้ที่===>https://photos.app.goo.gl/fscZnSqT3GgtgnFq5

Read more

วัยเรียน วันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดำเนินสะดวก จัดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรม คลังรูป===>https://photos.app.goo.gl/VYHwU5sQwMf4gELW6

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

รางวัลยอดนักอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2560 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีเมฆ เด็กหญิงณัฐภัสสร มณีวงษ์ตระกูล เด็กหญิงเยาวพา เกตุประทุม เด็กหญิงจุฑามาศ วุฒิอัมพร เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีมาดำเนินชัย รางวัลยอดนักอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวปรารถนา เนตรเกลี้ยง นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั๊น

Read more

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2561

นายวรากุล หงษ์เทียบเป็นประธาน กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี พ.ศ. 2561 รูปกิจกรรม =>>>  https://photos.app.goo.gl/QQK1hgSdB57SZBd6A

Read more

27-06-61 มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู 61

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.1/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.2/5

Read more

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา และอ่านประกาศสถานศึกษา ให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทราบ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก      

Read more