พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 03-08-61

นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมฯโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และ ศิษย์เก่า ส.ธ.จ.รุ่น 18/20 ได้จัดผู้แทนรุ่นจำนวนหนึ่งไปมอบเงินจำนวน117,000 บาท ให้กับ ผอ.ร.ร.สายธรรมจันทร์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของ ร.ร.โดยให้ทาง ร.ร.นำไปบริหารจัดการแล้วนำดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตลอดไปทุกปี Link ==>>

Read more

27-07-2560 กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10

ที่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานจัดพิธีทำบุญ ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หน้าเสาธง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more