โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ

 นายวรากุล  หงษ์เทียบ
ผู้อำนวยการ
นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ
 
นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวอริสรา สาททอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวอาภาพรรณ์ โฆสิตาภา
หัวหน้า  งานสำนักงาน
นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์
หัวหน้า  งานบริหารการเงิน
นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐ
หัวหน้า  งานบริหารการบัญชี
     
นางสาวอริสรา สาททอง
หัวหน้า งานแผนงานโรงเรียน
นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์
หัวหน้า  งานตรวจสอบงานการเงิน บัญชี โรงเรียน
นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้า  งานพัสดุและสินทรัพย์
     
นางสาลินี เรืองจุ้ย
หัวหน้า  งานธนาคารโรงเรียน
นางนัยนา บุญถนอม
หัวหน้า  งานการเงินและสวัสดิการโรงเรียน
นางสาวจินตนา ศรภักดี
หัวหน้างานการเงินสาธารณประโยชน์
นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์
หัวหน้า  งานยานพาหนะ
นางสาวกัณฐมณี แกรอด
หัวหน้า งานตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานโครงการ
นางสาวกัณฐมณี แกรอด
หัวหน้า งานระบบควบคุมภายใน

คลิ๊กที่ชื่อกลุ่มงานเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำ)