โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 นายวรากุล  หงษ์เทียบ
ผู้อำนวยการ
นายกฤษฎา  ทองแย้ม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางระพีพัตร จิระชีวะนันท์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางยุวดี สมศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 

    นางระพีพัตร จิระชีวะนันท์
หัวหน้า  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเอกภูมิ ชูนิตย์
หัวหน้า  งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นางสาวปิยะนุช โพธิ์มี
หัวหน้า  งานตารางเรียนตารางสอน
        
นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ
หัวหน้า งานห้องเรียนพิเศษ
นางสาวพลอยกานต์ ลำดวล
หัวหน้า  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
นายประเทือง ใบเนียม
หัวหน้า  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายกฤษณะ  แก่นไร่
หัวหน้า  งานโสตทัศนูปกรณ์
นายเอกภูมิ ชูนิตย์
หัวหน้า  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางวิกานดา แก้วไสทับ
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
นางสาวกัญญาณี ใบเนียม
หัวหน้า  งานวัดผลและประเมินผล
นางพรรณผกา เหรียญกิจการ
หัวหน้า  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางณรรชกร เอี่ยมขำ
หัวหน้า  งานแนะแนว
 นางยุวดี สมศรี
หัวหน้า  งานนิเทศการศึกษา
นางณรรชกร เอี่ยมขำ
หัวหน้างาน  รับนักเรียน

คลิ๊กที่ชื่อกลุ่มงานเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงาน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)