31-05-61 วันงดสูบบุหรี่โลก “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเข้าใจถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ โอกาสนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ให้กับนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ

Read more

สร้างคนดีให้บ้านเมือง

ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ นำทีมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้าอบรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดยสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

Read more