ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

รางวัลยอดนักอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2560

 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีเมฆ
 2. เด็กหญิงณัฐภัสสร มณีวงษ์ตระกูล
 3. เด็กหญิงเยาวพา เกตุประทุม
 4. เด็กหญิงจุฑามาศ วุฒิอัมพร
 5. เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีมาดำเนินชัย

รางวัลยอดนักอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2560

 1. นางสาวปรารถนา เนตรเกลี้ยง
 2. นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั๊น
 3. นายปริญญา เทียมประเสริฐ
 4. นางสาวชุติมา อึ๊งมงคลชัย
 5. นางสาวสายธาร ศรีเมฆ

รางวัลครูและบุคลากรยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560

 1. นางสาวอาภาพรรณ์ โฆสิตาภา
 2. นายจักรกฤษ คำพวง
 3. นางสาวปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์

คลังภาพ===>https://photos.app.goo.gl/CTiyL4Bhy8fVtj7b6