27-06-61 มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู 61

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ มอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.2/6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.3/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.3/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.4/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.4/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.4/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.5/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.5/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.5/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.6/1

รางวัลยอดเยี่ยมพานไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.3/1

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.2/5

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.1/7

รางวัลยอดเยี่ยมพานไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ได้แก่ ม.4/2

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ได้แก่ ม.6/4

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ได้แก่ ม.5/5

 

Linkภาพ  https://photos.app.goo.gl/wPY5EU9iwSKgZKgf9