26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้อำนวยการนายวรากุล หงษ์เทียบ อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา

และอ่านประกาศสถานศึกษา ให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทราบ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก