31-05-61 วันงดสูบบุหรี่โลก “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเข้าใจถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ โอกาสนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ให้กับนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

“รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”