สร้างคนดีให้บ้านเมือง

ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ นำทีมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์

เข้าอบรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดยสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8