20-04-2561 ออกพื้นที่ราชาชูรส

โครงการ “รายชาชูรสร่วมใจรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่,สุรา,ยาเสพติดและอบายมุข เพื่อคนที่คุณรัก” วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริษัท ราชาชูรส จำกัด ร่วมกับ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลราชบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสมาพันธ์เครือข่ายสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดราชบุรี