26-03-2561 การรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (อาคาร ๒)