เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก

๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ “เทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก” ครั้งที่ ๓๒ ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน)