การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง ณ โดมหน้าเสาธง และทำการเลือกตั้ง ณ อาคาร ๕ ชั้นล่าง