รับเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ รองผู้อำนวยการกฤษฎา  ทองแย้ม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์

 

Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์