งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑

         วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ทุกโรงเรียน ได้กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

         วัตถุประสงค์เพื่อ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างสรรค์ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และให้เพื่อนครูได้มีโอกาสร่วมกันประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับงานวันครูและพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสืบสารธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพเอกลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพครูให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป

  

  

  

รูปภาพ , รูปภาพ

Picture by เฉลิมพล ปู่จันทร์