มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

พิธีมอบเกียรติบัตรงานห้องสมุดโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดย ท่านผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง 

              

  

Picture by รวิสรา ตระกูลดิษฐ์