โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

                                                   

   

  

คลิกชมภาพ