การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

 

                                        การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ(English skill competition) ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

                      ด.ญ.ชรินรัตน์  คงคาหลวง ม.๓/๓   นายณัฐพล  เทพณรงค์ ม.๖/๑   ด.ญ.นีน่า  ราษฎร์รังสรรค์ ม.๓/๓   น.ส.กุลธิดา  จงรุ่งเจริญ ม.๖/๔   ด.ญ.พิมพ์ผกา  ทรัพย์ผุด ม.๓/๑  และนายจิรวัฒน์  ใจอารีย์ ม.๕/๔

    การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ(English skill competition) ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

                  ด.ญ.นีน่า  ราษฎร์รังสรรค์ ม.๓/๓   ด.ญ.ภัทรภรณ์  กอเจริญ ม.๓/๒   ด.ญ.กาญจนกร  เมฆอภัย ม.๓/๓   ด.ญ.ธนิยา  กิจรุ่งพิพัฒน์ ม.๓/๓  และด.ญ.กฤติพร  เทพา ม.๓/๓

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดโลกวิชาการ “Prasartrat Open House 2017” ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

ด.ญ.นีน่า  ราษฎร์รังสรรค์ ม.๓/๓   และด.ญ.ภัทรภรณ์  กอเจริญ ม.๓/๒

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ( 2560 年 8 月 5 日 , ราชโบริกานุเคราะห์ 汉语技能比赛 )

เด็กชายธีรพันธ์  หนูเจริญ ม.๓/๔   นางสาวสุนิสา  พลอยเจริญ ม.๖/๖   เด็กชายไตรรัตน์  เนยทอง ม.๒/๔   นางสาวปรียา  จันทนะโสตถิ์ ม.๖/๖   เด็กชายศุภณัฐ  พิศาลภัทรกิจ ม.๓/๔   นางสาวอารีรัตน์  วิริกุลเจริญ ม.๖/๖   เด็กหญิงนันทิยา  ปานสุวรรณ ม.๓/๑   นางสาวสิริกร  ปุจฉาการ ม.๖/๖   เด็กหญิงนุสรี หงษ์สุวรรณ   นางสาวชญานิน เจริญวชิรศักดิ์ ม.๖/๖   เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญช่วย ม.๓/๑   นายอนุพล  แซ่โง้ว ม.๖/๖   นางสาวรัชฎาพร  แก้วรัมย์ ม.๖/๖  และนางสาวภัทรวดี  แซ่ลิ้ม ม.๖/๔

   วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รองผู้อำนวยการกฤษฎา  ทองแย้ม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน