งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ “งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์” ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ๓.นางกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.นางอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ๕.นางสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คุณครูพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

…ชมนิทรรศการของคุณครูทั้ง ๕ ท่าน…

  

  

ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขในวัยเกษียณอายุราชการเทอญ…..

ขอบคุณภาพจากกล้องครูกฤษณะ

ชมภาพทั้งหมด