พิธีลงนามในสัญญา จะซื้อขายที่ดิน ที่จะสนอโครงการสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนและอำเภอดำเนินสะดวก

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560  สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา จะซื้อขายที่ดิน  ที่จะสนอโครงการสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนและอำเภอดำเนินสะดวก  โดยมีผู้บริหารองค์กรเครือข่ายของโรงเรียนฯ   ทั้ง 5  องค์กรหลักประกอบด้วย   นายศิรสิทธิ์ ยิ้มแย้ม  ประธานมูลนิธิสายธรรมจันทร์ สจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   สท.อภิชาติ  ปานมณี  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์   ดร.จิฏฏิวรรษ  บุญรุ่ง  ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   นายปภวิษณ์    นายชัยพรฯ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์  ผอ.วรากุล  หงษ์เทียบ   รอง ผอ.ชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง  รอง ผอ.กฤษฎา  ทองแย้ม   ครูธงชัย และครูกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นเจ้าของที่  ณ ห้องสมาคมฯ   หลังลงนาม สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาค เป็นเงินมัดจำระหว่างเสนอโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย