25-08-2560 การสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย (PISA)

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 สพม.8ได้กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียนโดยใช้เครื่องมือวัดตามแนวทาง PISA

ข่าว/ภาพ  :  กฤษณะ  แก่นไร่

[powr-count-up-timer id=3f6d0261_1503628907127]