โครงการการประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการการประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและสามารถนำมารยาทไทยไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่  การกราบเบญจางคประดิษฐ์  กราบผู้ใหญ่  การไหว้ ๔ ระดับ และการถวายความเคารพ  โดยได้จัดการประกวดมารยาทไทยแยกเป็นระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ม. ๑ ถึง ระดับชั้น ม.๖ ซึ่งผลการประกวดมารยาทไทย  มีดังนี้

ระดับชั้น ม.๑    ชนะเลิศ  ม.๑/๑  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๑/๒ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๑/๓

ระดับชั้น ม.๒  ชนะเลิศ ม.๒/๑  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๒/๓  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๒/๒

ระดับชั้น ม.๓  ชนะเลิศ ม.๓/๑  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๓/๓  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๓/๒

ระดับชั้น ม.๔  ชนะเลิศ  ม.๔/๖  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๔/๕  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๔/๑

ระดับชั้น ม.๕   ชนะเลิศ ม.๕/๔   รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๕/๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๕/๗

ระดับชั้น ม.๖ ชนะเลิศ ม.๖/๑ และ ม.๖/๒   รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๖/๔  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ม.๖/๖ และ ม.๖/๗

ข่าว / ภาพ  :  อ.คนึงนิจ   รอดสนใจ