24-08-60 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของภูมิภาคอาเซียนและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมธรรมวิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในสยามประเทศ

           

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ข่าว  นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล

ภาพ :  นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ, นางอุษา  เพิ่มสุวรรณ์