24-08-2560 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

วันนี้เวลา 13.00 น. นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จากต่างโรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน ดังนี้  นางสาวสุพิชา  ตันติธีระศักดิ์ นายไพศาล  ตัณติสาโร นายเอกภูมิ  ชูนิตย์ นางกัณฐมณี  แกรอด นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ

ข่าว /ภาพถ่าย : กฤษณะ  แก่นไร่