โครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ

ครูเพ็ญศรี จันหอม หัวหน้างานยุวกาชาด ได้จัดโครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจาก รพ.ดำเนินสะดวก มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่สมาชิกยุวกาชาดทั้ง 3 ระดับชั้น ใช้สถานที่ห้องดาวเรือง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 19 กค.60 ยุวกาชาด ระดับชั้นม.1 จำนวน 75 คน เข้ารับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การห้ามเลือด การตรวจเช็คการเต้นของหัวใจ การจับชีพจร การประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วย การแจ้งเหตุไปยัง รพ. โทร.1669 โดยครูวรรณีย์ (หัวหน้านุวกาชาดระดับชั้น ม.1) ครูกุลนันท์ ครูอุษา เพิ่มสุวรรณ ครูจิรภา ครูจินตนา ครูพลอยกานต์ ครูพิชชาพร เป็นผู้ดูแล
26 กค.60 ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 จำนวน 88 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มี 5 วิธี คือ การเคลื่อนผู้ป่วยแบบคนเดียว การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบสองคน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบสามคน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอี้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าลาก มีครูกนกวรรณ(หัวหน้ายุวกาชาดระดับชั้นม.2) ครูนัยนา ครูจารุวรรณ ครูวรัญญา ครูปาจรีย์ ครูชลิตา เป็นผู้ดูแล
2 สค. 60 ยุวกาชาดระดับชั้น ม.3 จำนวน 87 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
มีครูสิริพร(หัวหน้ายุวกาชาดระดับชั้นม.3) ครูระพีพัตร ครูอุษา ยังพึ่ง ครูสุดฤทัย ครูวราภรณ์ ครูครูอุษณีย์ ครูพิชชาภา เป็นผู้ดูแล

ข่าว / ภาพ  :  ครูเพ็ญศรี  จันทร์หอม