Asean Today

คุณครูวราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม   Asean  Today  ทุกวันอังคาร โดยให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก Asean มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เช่น ภาษา การกล่าวคำทักทายของประเทศต่างๆ โดยจัดในช่วงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

 

ข่าว/ภาพ  :  อุษา  เพิ่มสุวรรณ