08-08-2560 Spirit of ASEAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ภายใต้แนวคิด Spirit of Asean สายธรรมจัทร์ร่วมใจสู่วิถีอาเซียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกียวกับอาเซียน และแสดงผลงานนักเรียน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การประกวดชุดประจำชาติอาเซียนจากวัสดุรีไซเคิล การประกวดซุ้มอาหารประจำชาติอาเซียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน การแข่งขันกีฬาอาเซียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ วรากุล หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่าน สจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม