ชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค การประกวดผลงานประเภทนักเรียน โครงการยุวชนประกันภัย

โครงการยุวชนประกันภัย เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการส่งเสริมให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเสร้มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีศักยภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีเยาวชนศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในห้องเรียน รวมถึงทราบหน้าที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการยุวชนประกันภัย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและโรงเรียน/สถาบันการศึกษาได้มีส่วน่วยเหลือสังคม โดยโรงเรียน สถาบันการศึกษาได้จัดทำแผนการเรียนการสอนวิชาประกันภัยโดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันชีวิต เพื่อให้นักรเยนนำความรู้ดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลข่าวสารการประกันภัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดในชุมชน ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อพัฒนาทักษากระบวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมประกันภัยที่มีอยู่ได้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสังคม และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยังยืนของประเทศชาติ สำนักงาน คปภ.จึงดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ในรูปแบบการประกวดผลงานประเภทโรงเรียน / สถานศึกษาและ ประเภทนักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานในประเภทนักเรียน มีชื่อเพลงว่า “ประกันภัยแบบเพียงพอ” โดยใช้ชื่อทีม “น้องหนูสายแดนซ์ใส่ใจประกันภัย” ศิลปิน จักรินทร์ ศรีเอี่ยมกูล เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ครูชาย ชูเลิศ นักแสดง นายยจักรินทร์ ศรีเอี่ยมกูล ม.6/1 เด็กหญิงเกศณิชา หมอสิน ม.3/1 เด็กหญิงนภัสวรรณ กรุงเกษม ม.3/1 เด็กหญิงอุษณีย์ เปี่ยมเพ็ง ม.3/1 เด็กหญิงชิติมา ปิ่นแหวน ม.3/1 เด็กหญิงพรสิริ สรสิทธิ์ ม.3/1 เด็กหญิงธิติมา บุญตัน ม.3/1 เด็กหยฺงวีรวรรณ กาญจนวสิต ม.3/2 เขียนบท ครูกัณฐมณี แกรอด ผู้ประสานงาน ครูกฤษณะ แก่นไร่ ตัดต่อ อนุวัตร มูลพินิจ อำนวยการผลิต นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ผลการประกวดระดับ จังหวัด ประกาศผลภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค และภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ประกาศผลว่า โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ชนะเลิศ ได้เข้าไปลุ้นต่อในระดับประเทศ ซึงจะประกาศผลไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นี้ โปรดเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสายธรรมจันทร์ด้วยนะครับ