05-08-2560 โครงการสืบสานปณิธานของพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.60 ครูอาคม  สมพามา ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการสืบสานปณิธานของพ่อ โดยนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำโครงงาน เป็นการสอนแบบActive Learning ได้พานักเรียนจำนวน 45 คน และครูไปล่องเรือ โดยมีผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ครูคนึงนิจ  รอดสนใจ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ครูกัณฐมณี แกรอด หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือคุณปภวิษณุ์  พิสุทธิไพศาล ไปร่วมกิจกรรมด้วย โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คลองดำเนินสะดวกตั้งแต่ประตูน้ำบางนกแขวก จ.สมุทรสงครามไปถึงประตูน้ำบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร ไหว้พระ 5 วัด ผ่านจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสาคร ได้ฝึกปฏิบัติจิตอาสาเก็บขยะในคลองในระหว่างการเดินทาง ทำให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด ระเบิดจากข้างในด้วยการรู้จักภูมิสังคมของตนเอง แก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติแก้ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ​

ภาพ/ข่าว  :  อาคม  สมพามา