25-07-2560 โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย2560

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปี พ.ศ.2560  รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560  ณ ค่ายวาสนาดีแคมป์  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 225 คน แบ่งเป็น นักเรียน ม.4 จำนวน 195 คน และคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 30 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1     นายพงศธร    สังข์คุ้ม   2     นายวรภพ    สินบุญยะมะ   3     นายเหมวัต    เปาเล้ง   4     นายวรุตม์    แซ่ตั๊น   5     นายจิรวัฒน์    ผลเล็ก   6     นายพงศกร    สุรเดชพงษ์พัฒน์   7     นายวัชรากร    สมถวิล   8     นายกายกานต์    จิตรฉ่ำชื่น   9     นายธนากร    สุขบุญชูเทพ  10    นางสาวโชติรส    นาคสาม  11    นางสาวกัญญพัชร    พลายงาม  12    นางสาวฐิติกานต์    สันติวงษ์  13    นางสาวณัชชา    คุ้มครอง  14    นางสาวณัฐพร    บัวทอง  15    นางสาวตรีรัตน์    ศรีอำพันธ์  16    นางสาวทิพรัตน์    กอประเสริฐสุด  17    นางสาวนิศารัตน์    ยันตะพร  18    เด็กหญิงพัฒน์นรี    คูเม้ง  19    นางสาววรรณรดา    ลายไม้  20    นางสาววิสสุตา    หนุนภักดี  21    นางสาวศรัณยา    ทรัพย์ศรีสุภร  22    นางสาวสายชล    เอการัมย์  23    นางสาวสาวิตรี    ต๋องเรียน  24    นางสาวสิลิลทิพย์    ชื่นรัตนา  25    นางสาวสุภาสิณี    ฉิมพาลี  26    นางสาวอภิสรา    หยวกจุ้ย  27    นางสาวอิสรีย์    ธรรมกิจวัฒน์  28    นางสาวชุติมา    สีเหลือง  29    นางสาวธนาภรณ์    พุ่มแก้ว  30    นางสาวปริญาวรรณ    ผาตินาวิน  31    นางสาวศุภนิดา    สีเหลือง  32    นางสาวชนิดาภา    บุญช่วย  33    นางสาวญานิกา    จิระวังโส  34    นางสาวธัญญบงกช    ลิ้มเทียมรัตน์  35    นางสาววรินทร์ดา    จรณะหุต  36    นางสาวสิรามล    นิลรัต  37    นางสาวสุภัคณกาญจน์    นาคสาม  38    นางสาวเบญจพร    คล้ายเอี่ยม  39    เด็กหญิงธิติยา    อุนันธชัย  40    นางสาววิภาวี    วงศ์ชัยประสิทธิ์  41    นายชลธิศ    เดชพิทักษ์  42    นายเกียรติรวัชช์    อุดมโภชน์  43    นายชลากร    ศรีสะอาด  44    นายศิรสิทธิ์    ภัคจินดา  45    นายศิวกร    โดรินทร์  46    นายชนะชน    ทวีสุข  47    นายนรินทร    พูลทวีศักดิ์  48    นายเฉลิมพล    ผาตินาวิน  49    เด็กชายประภากร    แต้ภักดี  50    นายพีรภัทร    พ่วงพลอย  51    นายนนทวัฒน์    จิตรบรรจง  52    เด็กชายปฐวี    สุริยาภณานนท์  53    นายภัทรพล    สารบรรณ  54    นายวรชาติ    แย้มบุรี  55    นายโสฬส    มังกรศักดิ์สิทธิ์  56    นางสาวลลิตา    ศรีวิลาศ  57    นางสาวณัฐนิชา    แซ่เตียว  58    นางสาวนัฐนันท์    พฤทธิ์จีรภัทร์  59    เด็กหญิงฐิติรัตน์    ลี้สธนกุล  60    นางสาวตรีรัตน์    สุขสอาด  61    นางสาวพิมพ์วิสา    ชาวไชยา  62    นางสาวชนิกานต์    ช่วงเจริญ  63    นางสาวพรพรรณ    จุฑาวรรธนะ  64    นางสาวหฤทัย    เปลี่ยนศรี  65    นางสาวลลิดา    จิวยิ้น  66    นางสาวสุขฤทัย    ภุ่มมาลา  67    เด็กหญิงบุญยานุช    ตรุยานนท์  68    นางสาวอรพรรณ    คงกระพันธ์  69    นางสาวชิดชนก    ศิริวัฒนธรรม  70    นางสาวณัฐวดี    ตันหลา  71    นางสาวทิวาพร    จันทนะโสตถิ์  72    นางสาวพิยดา    เกิดบรรจบ  73    นางสาวสุธิดา    ประจำเมือง  74    นางสาวสุนิสา    สว่างพื้น  75    นายณัฎฐกิตต์    มงคลสิทธิชัย  76    นายพีรพัฒน์    สังทอง  77    นายวีรภัทร    แซ่ตั๊น  78    นายวรินทร    นิรมิตวสุ  79    นายปริญญา    เทียมประเสริฐ  80    นายจักรพันธ์    ลีอภักดีสกุล  81    นายธนภูมิ    ปีบัว  82    นายณัฐวัฒน์    พันธุ์โนชาติ  83    นายเกษมสันต์    วงษ์ถม  84    นางสาวศิขรินทร์    เหลาทำ  85    นางสาวธนาภรณ์    ผิวคราม  86    เด็กหญิงธารินี    เลี่ยนเครือ  87    นางสาวปภัสสร    แฮ้พฤกษ์  88    นางสาวกานดา    จันทร์กระจ่าง  89    นางสาวยุพารัตน์    แซ่ลิ้ม  90    นางสาวสุนิสา    แย้มกลัด  91    นางสาวจันณภา    จันทร์แพง  92    นางสาวเพ็ญนภา    ศิริมังคโล  93    นางสาววรัมพร    กล้าหาญ  94    นางสาวศิวภรณ์    อ่อนมาก  95    นางสาวกันยารัตน์    บรรจงรัตน์  96    นางสาวสุวรรณา    แซ่เตีย  97    นางสาวเกวลี    ศรีสวัสดิ์  98    นางสาวญาณิศา    เหล่างาม  99    นางสาวเกศรินทร์    สังข์สว่าง 100    นางสาวนิศากร    สวนจันทร์ 101    นางสาวพิทยารัตน์    ทาทำนุก 102    นางสาวตะวัน    พันธุเกิด 103    นางสาวนวรัตน์    จินดาอร่าม 104    นางสาวรักษิณา    เลิศวิศาลเดช 105    นางสาวสโรชา    ใจเจริญทรัพย์ 106    นางสาวสุกัญญา    สายสุดใจ 107    นายชัยวัฒน์    เนตรแสงสี 108    เด็กชายพีระวัฒน์    นิ่มนวล 109    นายพงศธร    ช้างหน่าย 110    นายจิรายุทธ    แซ่ลิ้ม 111    นายธนพล    องค์ทอง 112    นายพสิษฐ์    บุญตัน 113    นายสรรเพชญ    กาญจนวงษ์ 114    นายสิริกร    สิทธิโชคเจริญดี 115    นางสาวปาลิตา    ศิลาเลิศ 116    นางสาวณัชชา    หมู่จันทร์ 117    นางสาวศุภิสรา    สระพรม 118    นางสาวกัญญารัตน์    สร้อยทอง 119    นางสาวจงจิตร    ชิณโกสุม 120    นางสาวดวงหทัย    พวงมาลัย 121    นางสาววิภาวี    หยดหยาด 122    นางสาวหทัยชนก    คุ้มฮะ 123    นางสาวธัญรดา    สวัสดิผล 124    นางสาวธิติสุดา    เหลืองทองเจริญ 125    นางสาวภานุมาศ    โชคประยูรไพศาล 126    นางสาวศศิวิมล    กันนุฬา 127    นางสาวพัสตราภรณ์    สอยเหลือง 128    เด็กหญิงลลิตา    ใจเจริญทรัพย์ 129    เด็กหญิงหทัยภัทร    กลัดนวม 130    นางสาวนภัสวรรณ    เจริญสุข 131    นางสาวสมหมาย    ตันติสาโร 132    นางสาวเสาวลักษณ์    อินคล้าย 133    นางสาวลลิดา    อ่วมเอิบ 134    นางสาวกนกวรรณ    หลงปรางค์ 135    นางสาวพุธิตา    ชุ่มอุระ 136    นางสาวศิรประภา    แซ่เจน 137    นายเนติภูมิ    นกเล็ก 138    นายธีรภัทร    แจ่มนุราช 139    เด็กชายนพรัตน์    นิยมญาติ 140    นายเจษฎา    นาดี 141    เด็กชายพีรพัฒน์    อาจจินดา 142    นายจิรวัฒน์    ทองระหง 143    นายฉัตริน    ขุนไกรวงษ์ 144    นายฐิติพล    เมธาพิทักษ์ 145    นายสายฟ้า    จันป้อม 146    นายธวัชชัย    ลี้สธนกุล 147    เด็กชายปิยะเดช    วงษ์แก้ว 148    นายสัญชัย    กิมจือ 149    นายกฤษณะ    กันกลับ 150    นายณัฐนนท์    เพียรวิบูลย์กิจ 151    นายเฉลิมชัย    จันแพง 152    นายวิธวินท์    หอมจันทร์ 153    เด็กชายจตุพร    อุดมสุข 154    นายจิรชัย    บุญเนียม 155    นายชัยพล    อุ่นอำนวยสุข 156    นายวรินทร    ศตสังวัตสร์ 157    นางสาวกชกร    เงินจีน 158    นางสาวฑิตฐิตา    ศรีเมือง 159    นางสาวจุฑามาศ    ขำคล้าย 160    นางสาวพัชญ์ชัญญา    ตั๊งศรีสุขโรจน 161    นางสาวทิพย์สุดา    กล้าหาญ 162    นางสาววรัญญา    สมประสงค์ 163    นางสาวศุภนิดา    แสงพลอย 164    นางสาวอภิวรรณ    กาญจนประพันธ์ 165    นางสาวจุฑามาศ    ทัศนทอง 166    นางสาวชมพูนุช    แสนยโยธิน 167    นางสาวธนพร    เจริญทรัพย์ 168    เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศรีสวัสดิ์ 169    นางสาววิภาวี     สังข์ครบ 170    นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    วัดครุฑ 171    นางสาวภัททิยา    พักเขียว 172    นางสาวธิดารัตน์    นวมดี 173    นางสาวสุทธิดา    สีคราม 174    นางสาวสริตา    ชิ้นทอง 175    นางสาวสาวิตรี    อัศวินนิวัต 176    นางสาวสุรีรัตน์    สิงห์สุวรรณ 177    นายดนุสรณ์    วงษ์เพ็ชรเขียว 178    นายธนะรัตน์    กมลสาคร 179    นายพรรษา    อินทร์ขุน 180    นายวงศกร    ปิ่นผักแว่น 181    นายณัฐพงศ์    ระโยธี 182    นายธีรเจต    อาจสงคราม 183    นายชินวัฒน์    กอธงทอง 184    นายรณชัย    ศิริวัฒนธรรม 185    เด็กชายสหรัฐ    เต๋งฮะเฮ็ง 186    นายพงศธร    เที่ยงเทศ 187    นายคชรัตน์    อาจจินดา 188    นายธนาวุฒิ    ภู่ระหงษ์ 189    นายรชต    หล้าคำมูล 190    นางสาววิมลลักณ์    ชัยเลิศ 191    นางสาวนรินทร    เสนเทศ 192    นางสาวธนัญญา    แซ่ซิ้ม 193    นางสาวพิมพ์พจี    ทองเครือเกษตร 194    นางสาวมนทกานต์    อินทร์คล้ำ 195    นางสาววรินทร    อุณหะจิรังรักษ์

คณะกรรมการสภานักเรียน

1        นายจิรวัฒน์    ใจอารีย์2        นายพูนลาภ    ทาเกตุ3        นายวีรภัทร    บุญเจริญ4        นายณฐกร    ตะวันขึ้น5        นายเทพประทาน    สมรสมนตรี6        นายธีรภัทร์    ลาภเพิ่มพูลยิ่ง7        นายสรรเพชญ    แซ่เจ็ง 8        นายปรมินทร์    เพชรประดับสุข9        นายศุภกร    ลีวัฒนาถาวรชัย10      นายมุจรินทร์    บุญนาค11      นายวุฒิภัทร    ชัยก้องทวี12      นายนนทกร    ปิ่นสุวรรณ13      นายพันธ์ยศ    เพียรเมธศิริ14      นายวิชิตชัย    บุญเหลือ15      นายสรรพวัต    เพียรเมธศิริ16      นางสาวจุฑามาศ    สูญกลาง17      นางสาวสุนิดา    บุญญาภิสิทธิโสภา18      นางสาวฐิติกา    อาจณรงค์19      นางสาวธิติสุดา    ชุ่มอินทร์20      นางสาวภัทรภร    อินทร์จันทร์21      นางสาวอารียา    ตั้งดำเนินสวัสดิ์22      นางสาวฐิติรัตน์    อาจณรงค์23      นางสาวทิพย์สุดา    เจริญสินศร24      นางสาวปวันรัตน์    ประสงค์สุด25      นางสาวศศิธร    เอกจิตต์พิเชฏฐ์26      นางสาวกนกวรรณ    สำเภาเงิน27      นางสาวมนัสวี    จันทร์สาร28      นางสาวทักษิณา    ฐิตสาโร29      นางสาวพิติกานต์    จินดา30      นางสาวทิพย์สุดา    วงศ์สินอุดม

 

3.รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมและเข้าอบรม จำนวน 10 คน

นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์  นายเอกภูมิ ชูนิตย์  นายชนานพ กฤษณะเศรณี  นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่ม  นางสาวพลอยกานต์ ลำดวล  นางสาววิมล    อยู่พิพัฒน์  นางสาวลลิตา กิจชนม์  นางสาวจิรภา ผาตินาวิน  นางสาววรุณรัตน์ เกิดแย้ม  นายพีระพงษ์ เพชรงาม